Klik hier om naar het einde van deze pagina te gaan

Jan Mars
redactie, productie en bewerking
van teksten, woorden en taalParafrase, parodie, plagiaat (of epigonisme): raadsel (1)

Zoals u weet gaat een geboorte met pijn en geschrei. Ik kan u wel vertellen dat dat bij een wedergeboorte ook gebeurt. Toen onze vader overstapte naar de evangelisch-bevindelijke gemeenschap, noemde hij zich wedergeboren. Hij veroorzaakte daarmee veel pijn en geschrei, niet alleen bij u, maar zeker ook bij onze moeder. Met name de onaantastbare blijheid die hij na zijn wedergeboorte uitstraalde, en ook zijn kennelijk onbeheersbare drang tot het luidkeels zingen van geestelijke liederen, verleidden haar tot snerende maar machteloze opmerkingen over het rinkelend bekken en het oog van de naald waar zondaars uiteindelijk toch niet doorheen zouden kunnen komen. Toen onze vader ons meenam naar de bijeenkomsten van zijn nieuwe kerkgemeenschap, moet dat ook bij u en uw ouderlingen veel leed hebben veroorzaakt, maar zoals u zelf altijd verkondigt: de vrouw is ondergeschikt aan de man, en kinderen behoren te zwijgen als hun vader spreekt. Toen onze vader meende dat zijn evangelisch-bevindelijke gemeenschap ook voor ons het beste zou zijn, moesten wij hem wel gehoorzamen.
De weg naar zijn verlossing, zoals onze vader het soms ook noemde, begon, zoals u weet, toen hij bij zichzelf een neiging tot spiritualiteit ontdekte. Waar die uit voortkwam, was ons niet duidelijk. Wij hadden voldoende aan uw leerstellingen en predicaties. Weliswaar vertelde u ons onophoudelijk dat wij allen zondaars zijn, maar tegelijk schilderde u ons de zekerheid van de verlossing in de eeuwige aanwezigheid van de Heere in het hiernamaals.
Voor onze vader was dat blijkbaar niet voldoende. Wel meenden wij soms dat de spiritualiteit die hij zei gevonden te hebben, voor een belangrijk deel voortkwam uit het grote aantal jonge gezinnen in de evangelisch-bevindelijke gemeenschap, waarvan met name de vrouwen weinig terughoudendheid aan de dag legden in de kring waarin gezamenlijk gezongen werd, of bij het in het openbaar omhelzen van willekeurige mede-kerkgangers.
Ook in de frequente deelname van onze vader aan tal van gespreksgroepen meenden wij vooral een belangstelling voor de jongere, vrouwelijke leden van de gemeenschap te bespeuren. Hoewel wij meenden dat deze vorm van spiritualiteit niet goed bij onze vader paste, en onze moeder ons steeds vaker deelgenoot maakte van haar snel groeiende irritatie over onze vader, probeerden wij ons te verzoenen met de gedachte dat ons gezin voortaan een andere kerk zou bezoeken. Toen onze vader evenwel het dirigentschap van het jongerenkoor van de evangelisch-bevindelijke gemeenschap op zich nam, terwijl hij eerder nimmer enige aanleg of zelfs belangstelling had getoond voor koorzang, was voor onze moeder de maat vol. Dat het jongerenkoor in meerderheid werd bevolkt door meisjes, was voor haar niet het probleem, maar wel het plan om met het jongerenkoor de herfstvakantie door te brengen in een jeugdherberg in de bossen van Twente. Onze moeder kondigde aan dat zij, zou onze vader dit plan ten uitvoer brengen, de sloten van ons huis zou vervangen. Daarop bond onze vader in, hoewel hij voorzag dat zijn positie binnen de evangelisch-bevindelijke gemeenschap hiermee onmogelijk zou worden. En zo geschiedde.
Wij menen dat onze vader was getroffen door een tijdelijke inblazing van satan. Hij ziet zelf nu ook in dat zijn overstap naar de evangelisch-bevindeljken was ingegeven door onzuivere motieven. Hij is bereid dat in het openbaar toe te geven en wil ook boete doen. Wij vragen u dat te willen meewegen als u zich zou buigen over ons verzoek ons weer op te nemen in uw kerk.Parafrase, parodie, plagiaat (of epigonisme): raadsel (2)

Afgelopen zaterdag publiceerde de Zürcher Beobachter een onthullend artikel van de socioloog Eric Vertrebier. Die stelt daarin dat de verzorgingsstaat in feite een uitvinding is van met name de Italiaanse fascisten, en dat sociaal-democraten zich bij de invoering van de verzorgingsstaat daarvan zeer goed bewust waren.
Het is niet duidelijk waar de heer Vertrebier zijn scholing heeft ontvangen, want wie ook maar een beetje op de hoogte is van het gedachtegoed van zowel fascisten als sociaal-democraten kijkt natuurlijk niet op van de overeenkomsten. De vraag is of die verwantschap ernstig is. Als Drees en Suurhoff indertijd zelf de verzorgingsstaat hadden moeten uitvinden, was die vast niet zo goed doordacht geweest.
Men moet zich altijd bewust zijn van zijn voorgangers, maar je er teveel van aantrekken, leidt alleen maar tot instabiliteit.Parafrase, parodie, plagiaat (of epigonisme): raadsel (3)

Er stonden drie meisjes wat verloren bij de glazen toonbank van de snackbar. Hun bestelling, twee friet en een frikadel, lag te sissen in het vet, twee smiespelden wat, de derde keek geroutineerd op haar mobieltje. Toen ik binnenkwam, reageerden ze nauwelijks. Een van de twee fluisterende meisjes keek me een tel blanco aan. Daarna boog ze zich weer naar de ander. De derde veegde over haar telefoonscherm.
De man achter de toonbank zou je gezellig dik kunnen noemen, maar in zijn gezicht was te lezen dat hij niet van plan was met zich te laten sollen en dat wat hem betrof gezelligheid een vorm van sollen was. Terwijl hij met de bestellingen in de weer was, wierp hij af en toe een argwanende blik op de meisjes, op de televisie en naar buiten. Daar zetten twee mannen in overdreven kleurige wieleroutfit hun fiets in het rek. Dit keer keken de meisjes wel op toen ze binnenkwamen. De mannen merkten niks: ze praatten betrokken door over wat iemand wel of niet gezegd zou hebben. In de blik van de meisjes groeide razendsnel een diepe weerzin, kennelijk over de aanzienlijke bobbel die beide mannen opzichtig in hun broek meedroegen.
Tja.
Het ene meisje fluisterde achter haar hand iets in het oor van de tweede, die gegeneerd giechelde, de derde zei luidkeels: 'Sjésus.' De mannen zwegen en keken wat verward rond. Ze merkten het drietal nu pas op, dat zag je. Er viel een stilte. De baas leunde agressief over de toonbank en wierp een dreigende blik naar de meisjes, die bedremmeld een stap achteruit deden.
De mannen plaatsen doelgericht hun bestelling, twee broodjes kroket en twee spa, en trokken zich, opnieuw bezorgd het een en het ander afwegend, terug bij het raam. De twee friet met en de frikadel waren gereed voor consumptie en met een vluchtige laatste blik op de wielrenners vertrokken de meisjes.

december 2012
Oplossing:
raadsel 1: Ted van Lieshout;
raadsel 2: Arnon Grunberg;
raadsel 3: Martin Bril.

Klik hier om naar het begin van deze pagina te gaan.
Terug naar de beginpagina.

Terug naar de besloten pagina.